Algemene voorwaarden

1. Opdrachten worden door Filmilie slechts geaccepteerd op deze algemene voorwaarden, die voor een ieder ter inzage zijn op deze website. Door het geven van de opdracht, accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
2a. Het aangeboden videomateriaal zal met de meeste zorg worden behandeld, doch Filmilie sluit, behoudens het in lid b van dit artikel bepaalde, iedere aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of teniet gaan van dat materiaal uit.
2b. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zal Filmilie, indien het videomateriaal in het kader van de uitvoering van de opdracht wordt beschadigd of vernietigd, aan de opdrachtgever een tegemoetkoming aanbieden, zoals hierna aangegeven. De vergoeding zal bestaan uit en beperkt blijven tot een geldbedrag ter grootte van de ten tijde van het accident actuele consumentenprijs van vergelijkbaar onbewerkt materiaal.
3a. Opdrachtgever garandeert dat het door hem aangeboden video- en fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en opdrachtgever vrijwaart Filmilie volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.
3b. Indien door Filmilie redelijkerwijs wordt vermoed dat op video- of fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal steeds aangifte bij de politie worden gedaan en zal het materiaal aan de politie ter hand worden gesteld.
4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Filmilie aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
5. Filmilie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het aangeboden videomateriaal.